ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

EV Wines  BV Prinses Julianalaan 71a 3062DG Rotterdam

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder afnemer verstaan de afnemer dan wel aspirant-afnemer en onder EV Wines de leverancier dan wel aspirant-leverancier, hierna te noemen: “EV Wines”.

 1. Tarieven zijn per fles, inclusief de B.T.W.
 2. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van afnemer.
 3. De onderhavige voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en leveringen van EV Wines en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst.

 1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van EV Wines zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
 2. EV Wines heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, zonder dat dit kan leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens EV Wines.

Artikel 3 Koopprijs

 1. Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende prijsbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde prijsbepalende factoren (zoals verhogingen van en/of toeslagen op de vrachttarieven, referentieprijzen, invoerrechten, accijnzen of andere heffingen, belastingen en/of inkoopprijzen), zal EV Wines gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.

Artikel 4 Levering en risico

 1. Alle zaken reizen af onderneming van EV Wines voor rekening en risico van afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Leveringen  met een factuurwaarde van minimaal euro 150,- inc. BTW geschieden franco Nederland. Voor kleinere zendingen wordt een vrachttoeslag berekend van euro 7.95 inc. BTW.
 3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na door ons gegeven schriftelijke toestemming.

Artikel 5 Levertijden

1.Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1.De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan EV Wines verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel7 Aanvaarding en reclame

 1. De reclame van het stukstal van het geleverde berust bij afnemer. Indien niet terstond na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden - op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld- als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten om geldig te zijn door afnemer binnen 24 uur na aflevering per mail aan EV Wines gemeld worden..

Artikel8 Niet toerekenbare tekortkoming

 1. EV Wines aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel9 Toepasselijk recht

Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt de toepassing van het Weense Koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.

nix18.png